Иргэдийн оролцоотой газар зохион байгуулалтыг танилцуулах нь

Иргэдийн оролцоотой газар зохион байгуулах ажлын танилцуулгыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

 Үүнд, гэр хорооллын газар шинэчлэн зохион байгуулалт ба түүнийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүн, газар шинэчлэн зохион байгуулах үйл ажиллагааны үндсэн үе шат, хууль эрх зүйн байдал, судалгаа тоо баримт, төслийн талбаруудын ерөнхий мэдээлэл, иргэдийн түр зөвлөлийн эрх зүйн статус, төслийг хэрэгжүүлэх талбар дахь оршин суугчидтай хийсэн уулзалтын товч тэмдэглэл, талбарын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө зэргийг багтаасан байна.

Сэтгэгдэл бичих