Тайлант он Нийт хувьцааны тоо
/Ногдол ашиг
тараах/
Нэгж хувьцаант тараах ногдол
ашиг
1 2009 242464 5
2 2010 242464 10
3 2011 242464 150
4 2012 242464 20
5 2013 242464 100
6 2014 242464 100
7 2015 242464 100